Begreppet KBT eller kognitiv beteendeterapi uppkom på 1980-talet och kan syfta till både kognitiv terapi och beteendeterapi. Ursprungligen utvecklades KBT som en metod för behandling av depression och olika ångestsjukdomar men KBT har visat sig effektiv vid en rad olika problemområden. Vanliga diagnoser kan vara depression, social fobi, tvångssyndrom, relationsproblem, olika fobier, långvarig smärta, epilepsi, sömnproblem med mera. KBT kan i stort sett användas vid behandling av de flesta psykiska problem.

Den kognitiva terapin grundlades på 1960-talet av Aron Beck. Han observerade att patienternas problem ofta grundades i olika felaktiga antaganden om sig själva, om andra och om omvärlden. Beck utformade en terapiform för att direkt kunna förändra dessa tankar genom s.k. kognitiv omstrukturering 

Beteendeterapin uppkom som en kritik mot psykoanalysen som man menade fokuserade alltför mycket på inre processer som man egentligen inte kunde veta något om. Inom beteendeterapin utgick man istället enbart från observerbara beteenden vilka man försökte påverka med olika inlärningspsykologiska upptäckter som bl.a. klassisk och operant betingning. Exponering är en teknik som kommer från beteendeterapin.

Acceptans är en relativt ny teknik inom KBT som framförallt kommit med den så kallade tredje vågens beteendeterapi. Acceptans har sitt ursprung i Buddhistisk filosofi. Acceptans hjälper en person att släppa lite av alla krav och på detta sätt hitta större harmoni i livet.