Även om KBT främst grundar sig på forskning så baseras mycket av de tekniker man använder sig av inom KBT på olika teorier. De största teorierna inom KBT är den kognitiva teorin samt inlärningsteorin.

Kognitiv teori utgår från att psykologiska problem uppkommer av att en person har olika dysfunktionella grundantaganden som påverkar hur personen ser och tolkar omvärlden. Om man uppfattar sig själv som värdelös och inkompetent så reagerar man kanske annorlunda än om man hade grundantagandet att man var kompetent och värdefull

Enligt inlärningsteorin är alla beteenden något som vi har lärt in, därför kan vi lära om eller lära oss nya beteenden.

Den enklaste formen av inlärning är klassisk betingning som är en form av inlärning där ett sinnesintryck kopplas ihop med ett annat sinnesintryck. Ett klassiskt exempel är Pavlovs experiment på hundar.

En annan form av inlärning är instrumentell inlärning även kallad operant betingning. Det handlar om att öka beteenden som leder till någon form av belöning och minska eller helt sluta med beteenden som leder till bestraffning. Det är alltså konsekvenserna som styr vårt handlande. En tredje form av inlärning är modellinlärning och den handlar om att vi lär oss genom att se på.