Kiropraktikens historia

Kiropraktikens historia

Man har funnit att primitiva former av ryggmanipulation kan dateras mycket långt tillbaka. I Kina och i Grekland har man funnit texter som kan dateras till 2700 f.Kr. respektive 1500 f.Kr, vilka beskriver att manipulation av ryggrad samt nedre extremiteter kan reducera ryggsmärta. Även Hippokrates (460-370 f.Kr.) som också kallas läkekonstens fader, talade om sjukdomar orsakade av ryggbesvär.

Kiropraktiken som vi idag känner till den, skapades dock 1895 av Daniel David (D.D.) Palmer. Som det sedan framgår här nedan uppkom kiropraktiken i stort sett av en slump.

Lite om kiropraktikens fader och kiropraktikens födelse

Daniel David Palmer (även kallad D.D. Palmer) föddes 1845 i Ontario, Canada. När han var 20 år gammal flyttade han till USA. Efter det amerikanska inbördeskriget arbetade Palmer bl.a. som lärare och biodlare. År 1885 flyttade D.D Palmer och hans familj till Burlington i Iowa, för att lära sig en dåtida populär vårdform kallad magnetic healing. Två år senare flyttade D.D. och hans familj till Davenport, Iowa och öppnade Palmer Cure & Infirmary.

Daniel David Palmer (1845-1913),
kiropraktikens grundare

Historien om den första manipulationsbehandlingen är annorlunda och frågan är om den stämmer helt och hållet, men den har berättats på följande sätt: Den 18 september 1895 arbetade D.D. Palmer sent på sitt kontor, när en vaktmästare som hette Harvey Lillard började jobba i närheten. När ett bullrigt ånglok passerade tätt utanför fönstret lade Palmer märke till att Lillard inte reagerade över huvud taget. Palmer blev då nyfiken och gick fram till vaktmästaren. När D.D. började prata med honom upptäckte han att vaktmästaren faktiskt var döv.

Med ett visst tålamod började Palmer försöka konversera med vaktmästaren. Genom denna konversation förstod då Palmer att vaktmästaren faktiskt hade haft normal hörsel tidigare i sitt liv. Lillard förklarade vidare att han 17 år tidigare förlorat sin hörsel efter att ha stått framåtböjd i en krampaktig ställning, när det plötsligt knakade till i nacken/ryggen. När sedan Lillard reste sig upp insåg han att hörseln försvunnit helt och hållet.


Harvey Lillard, 1906

Palmer antog att knakandet och dövheten hade något gemensamt och erbjöd sig att undersöka vaktmästaren. När Palmer förde sin hand ner längs vaktmästarens nacke och rygg och tyckte sig känna att en kota stack ut och inte rörde sig normalt. Efter en halvtimmes övertalande fick Palmer försöka behandla Lillard. Palmer beskrev det hela som om han genom att trycka till på spinalutskottet fick kotan att “hoppa i rätt läge” och efter några liknande behandlingar återfick Lillard till stora delar sin hörsel. Idag vet vi att fysiologin och biomekaniken inte fungerar på exakt det sätt som Palmer beskrev händelsen men vi skall beakta att året var 1895 och kunskapen inom hälso- och sjukvård har som bekant gått framåt sedan dess. Vi kan nog även utgå ifrån att historien blev lite “kryddad” och att den påstådda dövheten möjligen bestod i tinnitus eller en kraftig lock-känsla som helt enkelt försvann i samband med behandlingen.

Följande om händelsen kunde man läsa i tidningen The Chiropractor, år 1904, på sidan 11:

DEAF SEVENTEEN YEARS

I was deaf 17 years and I expected to always remain so, for I had doctored a great deal without any benefit. I had long ago made up my mind to not take any more ear treatments, for it did me no good. Last January Dr. Palmer told me that my deafness came from an injury in my spine. This was new to me; but it is a fact that my back was injured at the time I went deaf. Dr. Palmer treated me on the spine; in two treatments I could hear quite well. That was eight months ago. My hearing remains good.

HARVEY LILLARD, 320 W. Eleventh St., Davenport, Iowa

Uppkomsten av termen kiropraktik

En präst som var en av Dr Palmers patienter, är den som idag tillkännages ha myntat termen chiropractic om manipulationens konst och vetenskap. Chiropractic kommer ifrån grekiskans cherio som betyder hand och praktikos som betyder praktisera. Sätter man dess ord tillsammans, så blir meningen att praktisera med händerna.

Den kiropraktiska kontroversen och smutskastningen

Den dramatiska starten på kiropraktikens historia orsakade naturligtvis stor uppståndelse. Detta ledde i sin tur till att överdrivna historier om kiropraktikens fantastiska verkan snart florerade bland kiropraktorpassionerade aktivister, som i sin tur spred sitt budskap. Även Dr. Palmer trodde att han funnit lösningen på hur man kunde “bota” döva människor.

De närmaste månaderna prövade Palmer sin undersökning och behandling på en rad olika hälsoproblem. Palmer fann att hans behandlingsmetoder (som han till en början kallade “hand treatments”) var effektiva mot en rad åkommor. Till viss del skapades kontroversen som omgav kiropraktiken av dessa mirakelhistorier. Eftersom kiropraktiken utmanade den dåvarande traditionella medicinen, startades en kampanj för att smutskasta och tillintetgöra den kiropraktiska professionen. Denna kampanj är ännu idag fortfarande till viss del verksam i vårt samhälle, med kiropraktorskeptiska internetsiter som framför rena konspirationsteorier med mera. Ser man skeptiska sidor bör man ställa sig frågan vem som lägger ner en massa tid och pengar på att framställa dem och varför. Det finns ju som bekant en enorm miljardindustri som inte direkt tjänar på att människor lever hälsosamt och håller sig friska genom att förebygga sin hälsa. Denna industri har naturligtvis ekonomisk vinning i att patienter hellre på ett enkelt sätt försöker dölja symptomen utan att göra något åt orsaken till besvärsbilden. Dessutom finns det en del stolta vårdgivare som inte har kunskap om vad kiropraktik handlar om och därför av naturen är skeptiska, utan att ha satt sig in i ämnet. Den tredje kategorin är andra vårdgivare som finner konkurrens ifrån kiropraktorerna. De känner sig sannolikt avundsjuka när patienter berättar att de efter flera års behandlingar av andra vårdgivare äntligen blivit hjälpta av en kiropraktor genom några få behandlingar. Hur som helst finns det tydliga bevis via en rad forskningsstudier, vilket bl.a. beskrivs senare i denna artikel, på att kiropraktiken verkligen fungerar för många typer av besvär.

Hur kiropraktiken fortskred och utvecklades

År 1898 döpte D.D. om sin klinik till Palmer School & Infirmary of Chiropractic (nuvarande Palmer College of Chiropractic, vilket är en del av Palmer University Systems).

Till en början, även efter att man börjat samla in dokumentation som indikerade behandlingsformens effektivitet, var kiropraktiken dock inte accepterad. Den dåvarande läkarvården såg inte med blida ögon på Palmers förehavanden och skrev ett flertal insändare där man bl.a. anklagade D.D. Palmer för att praktisera medicin utan licens. Den 27 mars 1906 vann det medicinska etablissemanget en mindre seger i och med att Palmer blev dömd till 105 dagars fängelse för att ha praktiserat medicin utan licens (practicing medicin without a license). Problemet var bara att D.D. Palmer aldrig hade praktiserat medicin. Alternativet till fängelsestraffet var att betala 350 dollar i böter, något som D.D. Palmer till en början vägrade att göra. Detta fick till följd att Palmer blev satt i fängelse samma dag d.v.s. den 27 mars 1906. Palmer ångrade sig så småningom och betalade måndagen den 23 april böterna på 350 dollar plus rättegångskostnader på ytterligare 39.50 dollar. Efter denna “mindre” motgång, fortsatte D.D. Palmer att arbeta för kiropraktikens utveckling. Dock fick Palmer och hans kollegor betala ett högre pris för detta: För att slippa bli stämda och dömda i framtiden började kiropraktorerna hävda att de inte behandlade medicinska problem över huvud taget. Istället behandlade men enbart s.k. ”subluxationer”, som man i sin tur antog orsakade medicinska problem. År 1908 öppnade han Palmer College of Chiropractic och före sin död skrev D.D. Palmer böckerna ” The Science of Chiropractic” och “The Chiropractors Adjuster”. D.D. Palmer avled år 1913 i Los Angeles.


Barlett Joshua Palmer (1881-1961),
kiropraktikens utvecklare.

Lyckligtvis hade D.D. en son, Barlett Joshua (även kallad B.J.) Palmer, D.C., Ph.C. Sonen var lika entusiastisk beträffande kiropraktiken som sin far och fortsatte därför i faderns fotspår. B.J. är den som anses ha utvecklat de första grunderna som ledde till en mer solid vetenskap inom kiropraktiken så att den gradvis blivit definierad som en unik licensierad del av hälso- och sjukvården. B.J. är också ett tydligt exempel på hur en individ kan uppnå enastående personliga och professionella mål under en livstid. Hans tidiga arbete och ursprungliga forskningsstudier inom kiropraktiken, lade grunden till mycket av den vetenskap som genom förnyade och förbättrade studier är aktuell än idag. B.J. kan sägas vara en mycket produktiv författare och föredragshållare, där det bör nämnas att han skrev över 70 böcker, otaliga broschyrer, ett enormt antal tal, var involverad i ett stort antal forskningsstudier samt skrev diverse handlingar rörande den dåtida kiropraktiska vetenskapen. Han var rektor på Palmer School of Chiropractic ifrån 1906 tills hans död år 1961. B.J. var dessutom en av de första som insåg den enorma potentialen med radioreklam och blev redan tidigt under 1900-talet en framgångsrik entreprenör inom radiobranschen. Under 1950-talet följde han upp denna trend med att bli också bli involverad i TV-branschen. Trots att han var självlärd som företagare var han under senare delen av sitt liv involverad i ett 70-tal olika företag. Hans tankar och handlingar är i sig bevis på att vad någon säger eller gör idag, kan påverka mångas liv imorgon.

År 1941 fastslog dåvarande ordförande i National Chiropractic Organisation, John Nugent DC, de kriterier som skulle gälla för att godkänna lärosäten till att ha adekvata kiropraktorutbildningar. Detta år godkändes 12 skolor som ackrediterade kiropraktor colleges. Nugents kriterier omformade kiropraktorutbildningarna till icke vinstdrivande professionella organisationer. Man kan därför säga att Nugents kriterier är ursprunget till den akademiska kiropraktorstandard som råder runt om i världen idag (undantaget är faktiskt Sverige, som ännu inte har någon akademisk kiropraktorutbildning som ger högskolepoäng).

Under 1950-, 1960- och 1970-talen ökade gradvis antalet forskningsstudier, vilket fortsatte att utveckla professionen. Under denna epok publicerades de första signifikanta forskningsartiklarna (om än antika om man jämför med hur forskningsstudier genomförs idag). Likaså etablerades kiropraktiska vetenskapliga journaler. Utbildningsstandard och examination etablerades liknande dem vid medicinska fakulteter. I flera stater satt medicinstuderande och kiropraktorstudenter, sida vid sida under examination i basmedicin. De amerikanska akademiska utbildningskraven fortsatte gradvis att höjas och år 1963 kom även krav på att färdigutbildade kiropraktorer skulle klara av tämliga hårda nationella prov, innan de fick praktisera kiropraktik över huvud taget. Kiropraktik reglerades i lag i samtliga stater i USA, och även i några andra länder.

Under 1980-och 1990-talen har flera länder, bl.a. de nordiska, legitimerat kiropraktorer. I vårt grannland Danmark har man nu en fem års akademisk kiropraktorutbildning på Odense Universitet, som i stort sett är sammanvävd med läkarutbildningen under de tre första åren. Även i Norge ligger man nu i startgroparna med sin första kiropraktorutbildning på universitetsnivå, även den är en femårig heltidsutbildning.

Innan man får lov att börja på en amerikansk utbildning, skall man ha genomgått en motsvarande svensk naturvetenskaplig utbildning. Efter denna skall man ha fullgjort 90 poängs förkiropraktisk utbildning på högskola eller motsvarande. Dagens nyexaminerade kiropraktorer i USA, har dessutom alla genomgått en femårig akademisk heltidsutbildning på ett ackrediterat universitet. Denna utbildning inkluderar bl.a. ett minimum av 4 200 timmars utbildning fördelat på lektioner i klassrum, laboratorier, samt i klinik. Ungefär 555 timmar är speciellt avsatta till mobiliserings och manipulationskunskap, samt till ryggradsanalys.

Mer information om studentvägledning för att bli akademiskt utbildad kiropraktor hittar du på LKRs hemsida >>

Även om professionen utvecklat sig en hel del sedan D.D.’s och B.J.’s dagar, står stora delar av deras grundfilosofier ännu idag starka. Kiropraktiken är fortfarande i huvudsak en behandlingsmetod som syftar att få patienterna medicinfria. Metoden innehåller ett flertal olika behandlingsformer som varierar beroende på vem som behandlas. Den mest kända traditionella kiropraktiska behandlingsformen är ledmanipulationen. Den syftar till att normalisera en reducerad segmentellt rörlighet, vilken anses skapa en onormal nervpåverkan med smärta, domningar och/eller kraftbortfall som möjliga/vanlig symptom.

I dag, mer än 100 år efter yrkets uppkomst, finns kiropraktorer och utbildningsinstitutioner över hela världen. Yrket har uppnått bred acceptans för dess tjänster. Evidens, forskning och beprövade erfarenhet beträffande detta inkluderar:

Ryggvärk

Sedan början av 1990-talet har ett flertal evidensbaserade riktlinjer för behandling av ryggbesvär publicerats av arbetsgrupper i olika länder bl.a. Storbritannien, USA, Danmark och Nya Zeeland (14).

Den senaste i ordningen är europeiska riktlinjer för ryggbesvär som bl.a. vidimerar den traditionella kiropraktiska behandlingsinriktningen mot ryggvärk med manipulation och tidig aktivering för de flesta patienter (5). Expertgruppen vid produktionen av dessa riktlinjer bestod övervägande av medicinska experter, men inkluderade även kiropraktisk expertis.

SBU Rapporten “Ont i ryggen, ont i nacken” har visat att det finns måttlig till stark evidens att manipulationsbehandling har effekt på akut och kronisk ryggvärk (6). Stora multicenter studier med stöd av British Medical Research Council och publicerade i British Medical Journal har rapporterat att kiropraktisk behandling är mer effektiv och kostnadseffektiv än sedvanlig behandling eller bästa medicinska behandling (7, 8). Riktlinjer för ryggbehandling framtagna av UK Royal College of General Practitioners, i samarbete med British Chiropractic Association, rekommenderar allmänläkare att, vid frånvaro av vissa kontraindikationer att remittera patienter med ryggbesvär till kompetent manipulationsbehandling (9).

Nackvärk, huvudvärk och yrsel

Som tidigare nämnts har man i SBU Rapporten “Ont i ryggen, ont i nacken“,, visat att det finns (6), måttlig till stark evidens att manipulationsbehandling har effekt på akut och kronisk nack- och ryggvärk.

Multidisciplinära expertpaneler i Canada och USA har granskat aktuell evidens för risker och fördelar med olika behandlingsformer (10,11). Man rekommenderar specifikt manipulationsbehandling och mobilisering av halsryggen för patienter med vanligen förekommande huvud- och nackvärk, inklusive WAD typ 1-3. Man har funnit en klar anatomisk grund för att huvudvärk genereras från en dysfunktion i halsryggen (s.k. cervikogen huvudvärk) via en bindvävsbrygga som förbinder dura mater, paracervikala muskler och ligament i övre halsryggen.

Evidens från randomiserade kontrollerade studier visar dessutom effektiviteten av kiropraktisk behandling vid cervikogen huvudvärk, spänningshuvudvärk och återkommande huvudvärk samt cervikogen yrsel (12,13,14,15).

Allmän acceptans av den etablerade medicinen

1997 blev World Federation of Chiropractic, som representerar nationella organisationer i 80 länder, medlem av WHO:s (Världshälsoorganisationen) organisation CIOMS, Council of International Organisations of Medical Sciences. Bland organisationer som gav stort stöd till medlemskapet kan nämnas World Federation of Neurology, International Council of Nurses, och World Federation of Public Health Organisations.

Fakta

Kiropraktik är i dag det tredje största primära vårdgivaryrket i världen efter traditionell medicin och modern tandvård.

Det finns ca 70 000 kiropraktorer i USA, 10 000 i Japan, 6 000 i Canada, 2 500 i Australien, 2 000 i Storbritannien och 100-1 000 i vardera Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Mexico, Nya Zeeland, Norge, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz och Nederländerna. I Finland finns ca 50 kiropraktorer.

Professionen har alltid betonat förhållandet mellan kropp och själ i hälsa och kroppens naturliga läkande krafter. Detta representerar en biopsykosocial filosofi, snarare än en biomedicinsk filosofi som den traditionella medicinen anammat.

Huvudfokus i kiropraktik är förhållandet mellan ledfunktion, mjukdelar och nervsystem, och hur detta förhållande påverkar hälsan. Ryggraden har stor betydelse och den traditionella termen för en funktionell lesion har varit “subluxation”. Den primära behandlingsmetoden är en ledspecifik kiropraktisk justering. Under denna behandling varieras kraften högst betydligt, beroende på vem som behandlas och vad som behandlas. Den ledspecifika justeringen innebär alltifrån vad som populärt kallas mobilisering till ledspecifik manipulation. Andra vanliga förekommande behandlingsinsatser är mobilisering, traktion, rehabilitering, patientutbildning, förändring av livsstil, fysikalisk terapi, ortopediska hjälpmedel och inte minst fysisk träning. Även en mycket klar betoning på hälsoförebyggande insatser och tidig återgång till aktivitet ingår i en kiropraktors behandlingsarsenal.

Fokus på utbildning och förstärkning av patienters beslutsamhet att lyckas i behandlingen är, som forskning visat, en betydande faktor i framgången för kiropraktisk behandling och patienternas tillfredställelse med dess tjänster (16-18). Statliga utredningar har i Nya Zeeland, Australien, Sverige, Canada och Storbritannien påvisat effektiviteten med kiropraktik och vinsten med att integrera professionen i den allmänna hälsovården (19-24).

Studier i Nordamerika, Europa och Australien rapporterar att ca 80 % av kiropraktorers patienter lider av muskuloskeletala problem, med ländryggsbesvär som dominerande åkomma. Ytterligare 10 % söker för huvudvärk, vilket en växande evidensbas visar att kiropraktik är effektiv mot (25-28). De återstående 10 % inkluderar ett varierande spektrum åkommor förstärkta av, eller delvis orsakade av, en spinal lesion.

Kostnadseffektivitet

Majoriteten av en kiropraktors patienter besväras av åkommor i ländrygg och halsrygg. Dessa åkommor ger även ibland en nackrelaterad huvudvärk. Åkommor beskrivna ovan har stor inverkan på patienten, arbetsgivaren och samhället generellt i form av nedsatt arbetsförmåga och därmed stora kostnader. Ett flertal stora studier har det senaste decenniet visat på stora samhällsvinster, om kiropraktik får en större roll vid behandling och rehabilitering av dessa folksjukdomar (6, 7, 18, 29-34).

Mer svensk information rörande kiropraktisk forskning hittar du här på HälsoCentrums hemsida

Riskerna med kiropraktisk behandling

Ända sedan den moderna kiropraktikens födelse år 1895, har kiropraktiken ogillats av stora delar av det medicinska etablissemanget. Gång på gång har kiropraktorerna beskyllts för att orsaka allvarliga skador fr.a. i form av stroke och i vissa fall skall detta även har lett till tragiska dödsfall. I några studier valde man att i efterhand försöka uppskatta skaderisken. Vid dessa uppskattningar kom man fram till att stroke orsakats i mellan 1 per 200 000 behandlingar till 1 per 10 000 000 behandlingar, alltså ett spann som varierar med inte mindre än 5 000 %. Naturligtvis är sådana uppskattningar helt oacceptabla, då de inte bygger på verkliga studier där man faktiskt kontrollerat fakta på ett vetenskapligt försvarbart sätt. Vidare förklarar det också varför resultaten varierat så pass mycket. Detta ledde till att man började studera verkliga fakta genom förutbestämda studier, d.v.s. som i förväg utformats på ett vetenskapligt adekvat sätt.

År 2007 producerades den första av dessa två studier som hittills berört ämnet på ett vetenskapligt acceptabelt sätt. Den heter ”Safety of chiropractic manipulation of the cervical spine: a prospective national survey och var gjord av Thiel et al. och publicerades i den vetenskapliga tidsskriften Spine. I studien hade man undersökt 19 722 patienter under totalt 50 276 behandlingar som involverade nackmanipulation. I studien fann man inget fall av allvarlig karaktär, men ett antal i form av mindre bieffekter. I sammanfattningen (conclusion) står det därför att läsa: ” Although minor side effects following cervical spine manipulation were relatively common, the risk of a serious adverse event, immediately or up to 7 days after treatment, was low to very low.”

År 2008 publicerades den andra av dessa två studier som hittills berört ämnet på ett vetenskapligt acceptabelt sätt. Studien som heter ”Risk of Vertebrobasilar Stroke and Chiropractic Care. Results of a Population-Based Case-Control and Case-Crossover Study” var gjord av Cassidy et al. och publicerades även den i den vetenskapliga tidsskriften Spine. I studien jämfördes antalet stroke som drabbade patienter med nacksmärta och huvudvärk och som gått till läkare respektive kiropraktor. Vad man fann i studien var att det inte var någon skillnad mellan de båda grupperna, vilket i sin tur innebar att man inte kunde finna några tecken på att manipulation orsakade stroke. För att det inte skall bli några missförstånd i översättningen, bifogas härmed ett citat på hela sammanfattningen (conclusion): ”VBA stroke is a very rare event in the population. The increased risks of VBA stroke associated with chiropractic and PCP visits is likely due to patients with headache and neck pain from VBA dissection seeking care before their stroke. We found no evidence of excess risk of VBA stroke associated chiropractic care compared to primary care.”

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att vetenskapen idag inte påvisat något orsakssamband mellan stroke och kiropraktisk behandling, trots att det hela granskats i detalj i två stora vetenskapliga studier. Däremot finns fog att ifrågasätta de skeptiker som fortsätter hävda att stroke ändå skapas av manipulation, då detta helt och hållet strider mot den vetenskap (som förvärvats genom vetenskapliga studier) som finns inom området.

Referenser

 • Rosen M, Breen A et al. (1994) Management Guidelines for Back Pain Appendix B in Report of a Clinical Standards Advisory Group Committee on Back Pain, Her Majesty’s Stationery Office (HMSO), London.
 • Bigo S, Bowyer O, Braen G et al. (1994) Acute Low Back Problems in Adults. Clinical Practice Guideline No.14. AHCPR Publication No. 95-0642. Rockville, MD; Agency for Health Care Policy and Research, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services.
 • Manniche C et al (1999) Low-Back Pain: Frequency Management and Prevention from an HDA Perspective. Danish Institute for Health Technology Assessment.
 • New Zealand Acute Low-Back Pain Guide, and Guide to Assessing Psychosocial Yellow Flags in Acute Low-Back Pain (1997), Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Corporation of New Zealand and the National Health Committee, Wellington, NZ.
 • Tillgänglig på www.backpaineurope.org
 • Ont i ryggen, ont i nacken. En evidensbaserad kunskapssammanställning. (1999) SBU Rapport 145/2.
 • Meade TW, Dyer S et al. (1990) Low-Back Pain of Mechanical Origin: Randomised Comparison of Chiropractic and Hospital Outpatient Treatment, Br Med J 300:1431-37.
 • United Kingdom Back Pain Exercise and Manipulation (UK BEAM) Randomised Trial: Effectiveness of Physical Treatments for Back Pain in Primary Care, BMJ Online First, Nov 19, 2004:1-8.
 • Waddel G, Feder G et al. (1996) Low-Back Pain Evidence Review, London: Royal College of General Practitioners.
 • Spitzer WO, Skovron ML et al. (1995) Scientific Monograph of the Quebec Task Force on Whiplash-Associated Disorders: Redefining Whiplash and its Management, Spine 20:8S
 • Coulter ID, Hurwitz EL et al. (1996) The Appropriateness of Manipulation and Mobilization of the Cervical Spine, RAND Santa Monica, California, Document No. MR-781-CR.
 • Hack GD, Koritzer RT et al (1995) Anatomic Relation Between the Rectus Capitis Posterior Minor Muscle and the Dura Mater, Spine 20(23):2484-2486.
 • McCrory DC, Penzien DB et al. (2001) Evidence Report: Behavioral and Physical Treatment for Tension-Type and Cervicogenic Headache, Des Moines, Iowa, Foundation for Chiropractic Education and Research. Product No. 2085.
 • Bronfort G, Nilsson N, Haas M, Evans R, Goldsmith CH, Assendelft WJJ, Bouter LM. Noninvasive physical treatment for chronic/recurrent headache (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Reid SA, Rivett DA (2005) Manual therapy treatment of cervicogenic dizziness: a systematic review, Manual Therapy. Feb 2005; Vol. 10, iss. 1, pp 4-43
 • Cherkin DC and MacCormack FA (1989) Patient Evaluation of Low-Back Pain Care from Family Physicians and Chiropractors, Western Journal of Medicine 150(3)351-355.
 • Sawyer CE and Kassak K (1993) Patient Satisfaction with Chiropractic Care, J Manipul Physiol Ther, 16(1):25-32.
 • Manga P, Angus D et al.(1993) The Effectiveness and Cost-effectiveness of Chiropractic Management of Low-Back Pain, Pran Manga and Associates, University of Ottawa, Canada.
 • Alternativmedicinkommissionen, Socialdepartementet, Legitimation för vissa kiropraktorer, Stockholm, SOU 1987:12, 13-16.
 • Dvorak J (1983) Manual Medicine in the United States and Europé in the year 1982, Manual Medicine 1:3-9.
 • Hasselberg PD (1979) Chiropractic in New Zealand: Report of the Commission of Inquiry, Wellington, New Zealand: Government Printer
 • Second Report (June 1986) Medicare Benefits Review Committee, C.J.Thompson, Commonwealth Government Printer, Canberra Australia, Chapt.10 (Chiropractic).
 • Wells T (1994) Chiropractic Services Review Report, Ministry of Health, Government of Ontario.
 • Complementary and Alternative Medicine, House of Lords Science and Technology Committee, 6th Report, 2000.
 • Parker GB et al.(1978) A Controlled Trial of Cervical Manipulation for Migraine. Aust NZ J Med 8:589-593.
 • Parker GB et al. (1980) Why Does Migraine Improve During a Clinical Trial? Further Results from a Trial of Cervical Manipulation for Migraine. Aust NZ J Med 10:192-198.
 • Boline P,Kassak K, Bronfort G, Nelson C, Anderson A (1995) Spinal Manipulation vs Amitriptyline for the Treatment of Chronic Tension-Type Headaches, J Manipul Physiol Ther 18:148-154.
 • Nilsson N, Christensen HW et al.(1997)The Effect of Spinal Manipulation in the Treatment of Cervicogenic Headache. J Manipul Physiol Ther 20(5):326-330.
 • Waddell G (1998) The Back Pain Revolution. Churchill Livingstone, Edinburgh.
 • För referenser till dessa och ytterligare studier se Manga Report, ref 15 ovan.
 • Stano M, Smith M. Chiropractic and Medical Costs for Low-Back Care. Med Care 1996:34:191-204.
 • Legorreta AP, Metz RD, Nelson CF et al.(2004) Comparative Analysis of Individuals With and Without Chiropractic Coverage, Patient Characteristics, Utilization and Costs. Arch Intern Med 164:1985-1992.
 • Metz RD, Nelson CF et al (2004) Chiropractic Care: Is it Substitution Care or Add-on Care in Corporate Medical Plans? JOED 46:847
 • Sarnat RL, et al. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. May 2007; Vol. 30, Iss. 4, pp. 263-269.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.