Yrsel och illamående

Yrsel och illamående

Många som besöker oss klagar över problem med yrsel och illamående. Yrsel är vanligt förekommande bland patienter som söker sig till primärvården och ibland leder det även till illamående. Men även om symptombilderna kan förefalla likartade så kan orsakerna variera en hel del. Behandlingen som används beror naturligtvis på orsaken och det är därför kiropraktorn måste göra en grundlig undersökning när du kommer in för behandling. Processen att ställa en korrekt diagnos och utesluta olika alternativa diagnoser är ganska komplicerad och kräver att den som gör undersökningen har adekvat utbildning. För att i mer detalj första hur urvalskriterierna görs kan man klicka på denna länk. För en mer förenklad förklaring, se texten nedan.

En vanlig orsak till yrsel är Benign Paroxysmal Positionell Vertigo (BPPV), även kallad ”Kristallsjuka” (diagnoskod H81.10 enligt ICD 10). Besvären drabbar patienter i alla åldrar men är vanligast hos personer över 60 år. När en patient med BPPV lägger sig ned, vänder sig i sängen, eller rör på huvudet, kan det skapas en illusion av rörelse, vilket i sin tur ger en så kallad rotatorisk yrsel (ofta kallad karusellyrsel) och ibland även illamående.

Diagnosen ställs bland annat med Dix–Hallpikes manöver, tillsammans med en rad neurologiska tester.

Differentialdiagnos: Lillhjärnsinfarkt, vestibularisneuronit, expansiva processer i bakre skallgropen.

Om man finner att patienten drabbats av BPPV, kan tillståndet vanligen behandlas genom Epleys manöver. Även hemträning med Epleys manöver är ofta framgångsrik.

Nackrelaterad yrsel, cervikogen yrsel eller cervikogen vertigo

Symptomen är ostadighetskänsla och lätt balansförsämring i kombination med nackspänning och nackvärk. Nackbesvären har oftast (men inte alltid) börjat innan yrseln uppstått. I annat fall är det mer sannolikt att nackproblemen är en följd av yrseln. Nackutlöst yrsel är oftast av ostadighetskaraktär med en känsla av att man har dålig balans och tar snedsteg. Det är dock viktigt att tänka på att vårdgivare som inte alls undersöker balanssystemets impulser, riskerar att missa de kända och vanliga orsakerna till yrsel. Istället kan de komma att fokusera på det enda deras undersökning kunde påvisa, dvs upptäckten av stela nackmuskler. Istället för utredning och behandling av den egentliga yrselorsaken behandlas i så fall bara de sekundära nackmuskelbesvären.

Diagnosen kan exempelvis indikeras med ett så kallat Swivel chair test, tillsammans med diverse andra neurologiska och ortopediska tester.

Behandling som minskar nackbesvären och smärtan samt ökar nackens rörlighet, minskar oftast även yrseln. Detta är ett av kiropraktorns klassiska specialistområden. Vetenskapliga studier där man undersökt behandlingsresultat återfinns genom att klicka här eller här.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.